Soborniy avenue, 160, Zaporizhzhia, Zaporizhzhya region, 69005
business center Eco Tower, room 58